АД Макотекс
Макотекс А.Д.

И З В Е Ш Т А Ј
од седница на Собрание на акционерското друштво

Собранието се одржа на 30.06.2017 (петок), со почеток во 13 часот, во просториите на ТД Макотекс АД Скопје, на ул. Никола Парапунов бр. 41

Документи за преземање: